• Beroepsprofiel CBB
  De Certified Business Banker werft relaties en:
  • peilt hun behoeften en omstandigheden,
  • adviseert hen en stelt in de uitoefening van zijn functie het klantbelang centraal,
  • heeft primaire klantverantwoordelijkheid,
  • treedt pro-actief op als deskundig financieel sparringpartner,
  • geeft een advies dat aansluit op de behoefte, de kennis en ervaring, de financiële positie, de doelstelling en risicobereidheid van de cliënt,
  • geeft een advies dat reproduceerbaar is en voldoet aan de externe eisen van wetgeving en de interne eisen van de organisatie en
  • kan handelen namens de klant of namens de bank.
  Bekend met banken
  De CBB’er is uitstekend bekend met de werking, taken en verantwoordelijkheden van banken. Hij of zij is goed onderlegd in financiële, juridische en fiscale aspecten van bankieren en is op de hoogte van (macro-)economische ontwikkelingen. Hij of zij is integer en is goed onderlegd in de zo genaamde ‘soft skills’.
  De kerntaken van Certified Business Banker zijn:
  • Het bijhouden van nieuwe en gewijzigde producten c.q. bepalen van risico’s ten behoeve van zijn relaties.
   • aandachtsgebieden: financieren, creditgelden, bijzonder beheer, creditmanagement, payments, risicomanagement voor de zakelijke klant.
  • Adviseren van relaties omtrent ontwikkeling van producten in de markt.
  • Volgen en interpreteren (cijfermatige) van informatie in relatie tot de eigen portefeuille inzake bedrijven, sectoren, beurzen, economieën e.d. om goed zicht te hebben op de klant en zijn omgeving;
  • Interpreteren van cijfers, plannen en (overige) documenten inzake financieel- economische ontwikkelingen van de klant in relatie tot de klantbehoefte.
  • Interpreteren van cijfers, plannen en (overige) documenten inzake financieel-economische ontwikkelingen in het kader van de bestaande relatie financier en klant.
  • Inventariseren bij (potentiële) relaties of zij, gelet op hun activiteiten of andere bedrijfsontwikkelingen, in aanmerking komen voor nieuwe, uitbreiding (of beperking) van productafname.
  • Bespreken van bevindingen en voorstellen doen met betrekking tot de commerciële planning; contacten leggen en onderhouden binnen een vastgesteld marktbewerkingsplan vanuit de dienstverlening-gedachte, teneinde het marktaandeel en de winstbijdrage conform strategie te laten ontwikkelen.
  • Bewaken van, en toezien op, een correcte uitvoering en administratieve afhandeling van afgenomen producten.
  • Onderhandelen binnen bevoegdheden over condities en tarieven en sluiten van overeenkomsten.
  • Vertalen van zorgplicht naar de dagelijkse praktijk.
  De Certified Business Banker heeft kennis van:
  • producten (financiële instrumenten) en hun karakteristieken
  • bedrijfsanalyse/financiële analyse
  • bankieren en financieren
  • juridische en fiscale aspecten rond zakelijk bankieren
  • het proces en de kenmerken van verstrekken, beheer en uitwinnen (met continuïteit of discontinuïteit) kredietbeheer.
  • basiskennis bijzonder beheer.
  • met welke producten klantbehoeften ingevuld kunnen worden.
  • de redenen die aanleiding geven tot herziening van een productafname.
  • de marktorganisatie, de organisatie van handel en kanalen waarlangs transacties tot stand komen.
  • ontwikkelingen op internationale en financiële markten en kan deze beoordelen, mede in relatie tot maatschappelijke factoren in heden en verleden.
  • de partijen in de markt.
  • welke handelingen bij wet of gedragscode verboden zijn en waarom.
  • 'zorgplicht' en wat dit in concreto inhoudt.
  Kerncompetenties
  De Certified Business Banker dient aan een aantal kerncompetenties te voldoen te weten:
  • Klantgerichtheid
  • Analytisch denken
  • Commercialiteit
  • Risico-bewustzijn
  • Overtuigingskracht
  Integriteitseisen
  Er gelden ook integriteitseisen voor een Certified Business Banker De Certified Business Banker werkt ‘voor en door’ de financiële sector. Als onafhankelijke professional zal de CBB’er door zelfregulering de integriteit en deskundigheid van de financiële dienstverlening in Nederland bewaken en bevorderen. Het CBB ondersteunt ondernemers in hun permanente streven naar goede en integere dienstverlening. Het is om deze reden dat de Certified Business Banker verplicht ingeschreven staat in het integriteitsregister van DSI naast inschrijving in het CBB-register

CBB Certified Business Banker ®