• Gedragscode CBB
  Print de gedragscode CBB
  Algemeen
  Een erkend Certified Business Banker (hierna CBB-er) volgt de volgende gedragsregels:
  1. Een CBB-er (waar aangeduid in de mannelijke vorm dient ook de vrouwelijke vorm te worden gelezen) onderwerpt zich aan de in deze gedragscode vastgestelde regels.
  1. Een CBB-er zal, zowel bij de uitoefening van werkzaamheden als in contacten met collega’s en opdrachtgevers, de grootste zorgvuldigheid in acht nemen en zich onthouden van gedrag dat afbreuk doet aan het vertrouwen in en het aanzien van het beroep van CBB-er.
  1. Een CBB-er richt zijn werkzaamheden op het ethisch verantwoord advies geven aan de zakelijke professionele financiële dienstverlening. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat een CBB-er zich bezighoudt met andere activiteiten t.b.v. een zelfde opdrachtgever. Een CBB-er zal een opdrachtgever te allen tijde voor aanvang van de opdracht informeren over eventuele conflicterende rollen/activiteiten die hij verricht respectievelijk in de afgelopen twee jaar verricht heeft b.v. deze opdrachtgever.
  Opdrachtaanvaarding
  1. Indien een CBB-er opdrachten wil aanvaarden die voortvloeien uit door hem, in een andere rol, verstrekte adviezen zal hij daarover alle betrokkenen van te voren informeren.
  1. Een CBB-er zal erop toezien dat een overeenkomst tot het uitvoeren van een opdracht schriftelijk wordt vastgelegd met duidelijke afspraken over de verplichtingen van beide partijen. De opdrachtbevestiging dient tenminste de volgende onderdelen te bevatten:
  • een beschrijving van de doelstelling
  • een beschrijving van de te volgen werkwijze
  • een beschrijving van de wijze van rapporteren
  • tijdsduur
  • honoraria en onkosten
  • betalingswijze
  • de mededeling dat op de uitvoering van de opdracht de gedragsregels van deze code van toepassing zijn.
  1. Een CBB-er zal, in het kader van een opdracht, een goede werkrelatie met alle betrokken partijen
  1. Een CBB-er zal de aan hem verstrekte opdracht slechts aanvaarden als hij zich ervan heeft vergewist dat:
  • hij kennis heeft genomen van alle informatie die relevant is voor een goede uitvoering van de opdracht en waarvan het bestaan bekend is of redelijkerwijs bekend zou kunnen zijn. Dit wordt als zodanig schriftelijk vastgelegd in de overeenkomst met opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever hierover expliciet reeds op een andere wijze is geïnformeerd.
  Begeleiding opdrachtgever
  1. Een CBB-er zal de door hem voor de opdrachtgever ten behoeve van een opdrachtgever te verrichten werkzaamheden zorgvuldig en na bespreking met die opdrachtgever uitvoeren. Hij zal een opdrachtgever verwijzen naar andere disciplines indien en voor zover dit voor de belangen van die opdrachtgever wenselijk is.
  1. Een CBB-er is bevoegd de begeleiding van een opdrachtgever tussentijds te beëindigen als hij, met inachtneming van de zorgvuldigheid in de beroepsuitoefening en met inachtneming van de in punt 9 gestelde regel, het bereiken van de doelstelling van het adviseringsproces in redelijkheid niet meer hoeft te verwachten. Obstructie door een opdrachtgever kan leiden tot tussentijdse onderbreking of tot definitieve beëindiging van de dienstverlening door Een CBB-er. Alvorens hiertoe over te gaan zal het lid de opdrachtgever schriftelijk informeren.
  Rapportage
  1. Een CBB-er streeft naar een rapportage die aanvaardbaar is voor de opdrachtgever.
  1. Iedere rapportage die inhoudelijke informatie over een opdrachtgever bevat, zal uitsluitend met diens schriftelijke toestemming aan de opdrachtgever worden gerapporteerd. Hierop kan slechts bij schriftelijke overeenkomst van alle betrokken partijen en voor aanvang van de opdracht een uitzondering worden gemaakt. Informatie over de voortgang van de opdracht vormt hierop een uitzondering.
  Geheimhouding en plicht tot vertrouwelijke behandeling
  1. Een CBB-er zal alle informatie die hem eenzijdig van de kant van een opdrachtgever ter kennis komt geheim houden en van die informatie uitsluitend gebruik maken voor zover de goede uitvoering van de hem opgedragen taak dat vereist en voor zover het gebruik daarvan hem niet uitdrukkelijk is ontzegd.
  1. Alle van de zijde van de opdrachtgever aan een CBB-er ter kennis gekomen informatie waarvan vaststaat dat deze bekend is bij alle betrokken partijen zal als vertrouwelijk worden
  Onderlinge verhouding
  1. CBB-ers streven naar een onderlinge verhouding die berust op welwillendheid, vertrouwen en respect voor ieders expertise op het gebied van financiële dienstverlening.
  1. Een CBB-er die een opdracht ontvangt die al aan een andere CBB-er is verstrekt, is in het belang van een opdrachtgever, gehouden deze opdracht slechts na overleg met de andere CBB-er te aanvaarden.
  1. Indien een CBB-er meent dat een andere CBB-er in strijd handelt met deze gedragscode dient hij met de betreffende CBB-er contact op te nemen.
  1. De artikelen 14 t/m 16 zijn niet van toepassing indien een beroep op de code wordt gedaan als gevolg van een arbeidsrechtelijk conflict tussen CBB-ers.
  Professionaliteit
  1. Een CBB-er streeft naar het verwerven en handhaven van een hoog niveau van professionaliteit in zijn beroepsuitoefening. Hij neemt de grenzen van zijn deskundigheid en de beperkingen van zijn ervaring in acht.
  1. Een CBB-er neemt zichzelf regelmatig onder de loep, doet aan permanente educatie, zelfreflectie en past zelfanalyse toe om na te gaan hoe en in welke richting hij zichzelf als mens en als professional zal ontwikkelen, om optimaal te kunnen blijven functioneren.
  1. Een CBB-er verschaft, desgevraagd, informatie over zijn opleiding, c.q. ervaring en kwalificaties die hij heeft en welke methoden en stijl hij (voornamelijk) gebruikt bij zijn adviestrajecten. Hij heeft daartoe een Curriculum Vitae beschikbaar dat door hem actueel wordt gehouden en te allen tijde ook via de site van CBB kloppend is.
  Klachten
  1. Een CBB-er verplicht zich om de ontvangst van een klacht van een opdrachtgever binnen 2 weken schriftelijk te bevestigen en deze vervolgens binnen 4 weken na ontvangst af te handelen.
  1. Tevens zal een CBB-er deze klacht binnen twee weken schriftelijk dienen te melden bij de Raad van Toezicht van het CBB.
  Deze gedragscode is van kracht met ingang van 1 september 2014.  

CBB Certified Business Banker ®